Prøv gratis
4 min lesetid

De 5 viktigste stegene for å forberede et bedriftssalg

Featured Image

Et vellykket bedriftssalg starter alltid med en god forberedelse. I denne artikkelen tar vi for oss de 5 viktigste stegene du bør gjøre, før du legger selskapet ditt ut for salg.

1. Målsetting

Det aller første du bør gjøre, før du setter i gang salgsprosessen, er å tenk over hva du ønsker å oppnå med salget, og like viktig - hva du eventuelt ønsker å unngå. Svarene du kommer fram til vil i stor grad kunne påvirke hvordan du gjennomfører salgsprosessen, og ikke minst hvilke mulige kjøpere du bør gå etter.

En målsetting kan være å skaffe en ny eier, som i størst mulig grad bidrar til å sikre videre drift og ivareta ansatte, kunder og leverandører. Et annet eksempel kan være et mål om å oppnå størst mulig økonomisk gevinst.

For selskap med løpende drift vil det også være naturlig å ha en målsetting om at salgsprosessen skal gjennomføres uten at det fører til driftsproblemer, og/eller skader forholdet til ansatte, kunder og leverandører.

 

2. Plan

Etter at du har definert dine mål og ønsker, er neste steg å legge en plan for hvordan du skal oppnå målsettingen din.

Dette innebærer å ta stilling til hva som må gjøres underveis i salgsprosessen, hvilke løsninger og verktøy som skal benyttes, hvem du eventuelt trenger bistand fra, og ikke minst når de forskjellige elementene i planen skal gjennomføres.

En slik plan bør også inneholde konkrete løsninger for hvordan den løpende driften skal ivaretas underveis i prosessen, og av hvem. For eksempel er det mange som ser seg tjent med å skille ansvaret for den daglige driften, og gjennomføringen av salgsprosessen, på to forskjellige personer. I de tilfellene hvor det er mest hensiktsmessig å la daglig leder håndtere salget, kan det i mange tilfeller være nyttig å samtidig overlate daglig leders normale oppgaver til en vikar (interimleder).

Sist, men ikke minst, bør behovet for åpenhet eller diskresjon rundt salgsprosessen inkluderes som en sentral del av gjennomføringsplanen.

 

3. Optimalisering og sikring

Det som i hovedsak gjør et selskap til et attraktivt kjøpsobjekt er at bedriften skaper verdier, og at disse verdiene lar seg nyttiggjøres av den som tar over.

Noe av det viktigste du som eksisterende eier bør gjør, før iverksettelse av et foretakssalg, er derfor å optimalisere og klargjøre bedriften for salg.

I korte trekk innebærer dette at du må avdekke hvilke sider ved foretakets drift som er, eller har den største muligheten for lønnsomhet, og prioritere disse. Samtidig er det viktig at du fjerner eller reduserer ressursbruken på de områdene som ikke gir nødvendig eller ønsket avkastning.

Dersom selskapet har ubenyttede inntektsmuligheter, eller et ikke aktivert potensial, er det viktig at du belyser disse områdene og legger til rette for at potensialet kan utnyttes av en fremtidig eier.

Like viktig, som å optimalisere nåværende og fremtidig verdiskaping, er det å sørge for at verdiene i bedriften faktisk lar seg overføre til en ny eier.

Noe av det aller viktigste du gjør i denne sammenhengen er å sørge for at alle avtaler med eksterne aktører er formalisert og at disse kan overføres til en ny eier. For eksempel vil det ofte være klausuler i bedriftens avtaler med leverandører, banken og utleier av selskapets lokaler, om at avtalen ikke kan automatisk videreføres ved et eierskifte.

I små og mellomstore bedrifter er det ikke uvanlig at det finnes flere driftselementer som er direkte eller indirekte knyttet til eksisterende eier. Eksempelvis at avtaler med leverandører er inngått med bedriftens eier og ikke selskapet direkte, og at kontrakten for leie av bedriftens lokaler er garantert for av eier personlig, for å nevne noe. Før bedriften legges ut for salg er det viktig at avtalene er overført til bedriften og at det er etablert et klart skille mellom bedriftens og nåværende eiers økonomi.

 

4. Verdivurdering

Når du skal selge bedriften din er det viktig å ha en forståelse av selskapets markedsverdi og hvor mye du kan forvente å få betalt, gitt forskjellige typer kjøpere og oppgjørsmetoder.

Det som utgjør nåverdien av en bedrift er kombinasjon av selskapets eksisterende gjeldfrie verdier (maskiner, utstyr, varelager, eiendom, penger på konto etc.) og de antatte verdiene som foretaket kan skape de kommende årene.

Ved verdsettelse av en bedrift er det alltid viktig å sette seg inn i en kjøpers ståsted. Hva du anser som verdifullt behøver ikke å samsvare med det kjøperen opplever. For å komme til enighet om en pris er det derfor viktig at både du og kjøper får en best mulig oversikt over hvilke verdielementer som eksisterer i bedriften og hva som påvirker partenes egne verdi- og risikoforståelse.

Les mer om verdivurdering

 

5. Selskapsgjennomgang (due diligence)

Noe av det siste som skjer før en foretakstransaksjon gjennomføres er at kjøper tar en gjennomgang av bedriften. Under denne selskapsgjennomgangen sjekker man om alt samsvarer med den informasjonen kjøper har mottatt, at all nødvendig dokumentasjon er på plass, og at det ikke eksisterer ukjente negative forhold av betydning.

For deg som selger er det viktig å være godt forberedt til denne gjennomgangen. Den beste måten å gjøre det på er ved at du så tidlig som mulig, og aller helst før du legger ut bedriften for salg, tar en egen gjennomgang av selskapet ditt (selgers due diligence). På denne måten vil du få en bedre oversikt over hva slags informasjon en kjøper har behov for, som igjen gjør det lettere å lage et godt salgsprospekt. Samtidig unngår du at salget stopper opp «rett før mållinjen» på grunn av at kjøper avdekker negative forhold, som ved forhandling og kontraktsutarbeidelse ikke var kjent.

Gratis nedlastning: Sjekkliste for selskapsgjennomgang (due diligence)