Prøv gratis
3 min lesetid

Legge ned firma

Featured Image

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du legger ned et aksjeselskap og hva som er alternativet til avvikling.

Forutsetning

Den første forutsetningen for å kunne legge ned et firma er at bedriften har nok verdier til å kunne gjøre opp alle krav og forpliktelser. Hvis bedriften ikke har mulighet til å gjøre opp for seg må styre melde oppbud/konkurs til tingretten.

En annen forutsetning for å kunne iverksette en avvikling er at det ikke lenger er noen aktivitet i selskapet.

Slik avvikler du et as

 1. Generalforsamlingen vedtar oppløsing av selskapet, med minst to tredelers flertall.

 2. Styret, som har ansvaret for å gjennomføre selve avviklingen av firmaet, trer inn for daglig leder.

 3. Generalforsamlingens vedtak om oppløsning meldes straks til Foretaksregisteret via samordnet registermelding.

 4. Ved meldingen til Foretaksregisteret skal beslutningen om oppløsningen kunngjøres umiddelbart via Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. I denne kunngjøringen skal selskapets kreditorer varsles om at de må melde sine krav til styrets leder innen seks uker. Det er viktig at styreleders navn og adresse fremgår av kunngjøringen. Samtidig med dette skal alle selskapets kjente kreditorer varsles direkte.

 5. Styret, som har ansvaret for avviklingen av selskapet og utarbeidelse av et avviklingsregnskap, må lage en oversikt over firmaets eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Deretter må styret gjøre opp en balanse med tanke på avviklingen. For bedrifter som er revisjonspliktig, eller ikke har valgt bort revisjonsplikten, skal avviklingsregnskapet revideres.

 6. Så langt det er nødvendig for å dekke selskapets forpliktelser ovenfor kreditorer skal bedriftens eiendeler omgjøres i penger.

 7. Etter at kreditorene har fått dekket inn sitt utestående, og kreditortiden på seks uker er over, fordeles eventuelt overskudd på aksjonærene. Gjenværende eiendeler skal da omgjøres i penger med mindre aksjeeierne er enstemmig enige om naturalutdeling.

 8. Styret utarbeider et endelig sluttoppgjør. For bedrifter som er revisjonspliktig, eller ikke har valgt bort revisjonsplikten, skal sluttoppgjøret revideres.

 9. Tidligst seks uker etter vedtak om oppløsning av selskapet, beslutter generalforsamlingen sletting av foretaket. Ved beslutning om sletting må generalforsamlingen godkjenne det endelige sluttoppgjøret.

 10. Vedtaket om slettingen må av styret meldes til Foretaksregisteret, via samordnet registermelding, senest ett år etter oppløsningsbeslutningen.

Alternativ til å legge ned

Hvert år er det mange bedriftseiere som aktivt iverksetter en styrt avvikling av aktiviteten i sitt foretak, med tanke om å senere kunne legge ned foretaket. Dette til tross for at bedriften går bra og har et videre drifts- og utviklingspotensial.

Det som ofte ligger bak en slik beslutning er at bedriftseier, som er operativ i eget selskap, ser at han eller hun ikke lenger vil ha mulighet til å jobbe videre i selskapet sitt. Dette pga. alderdom, sykdom, manglende interesse eller andre årsaker.

Selv om avvikling, av et ellers drivverdig foretak, føles nødvendig, er dette likevel en beslutning de aller fleste bedriftseiere gjør med et tungt hjerte.

Å legge ned firma man har bygd opp er for mange følelsesmessig tungt, ikke minst fordi det ofte berører flere enn bare en selv. Som for eksempel ansatte, kunder og leverandører.

Så -hva er egentlig alternativet til å legge ned, og hvorfor kan dette alternativet i mange tilfeller være en bedre løsning enn avvikling?

Svaret er kort og godt, å overdra bedriften til andre…

Noen av de klare fordelene med dette, framfor en styrt avvikling, er at:

 • Den negative påvirkningen på ansatte, kunder og leverandører som regel blir langt mindre.
 • Bedriftseier, i tillegg til å realisere verdiene i selskapets eiendeler, også kan få realisert verdien av den opparbeidede løpende driften i selskapet.
 • Og, at med nye løsninger for kjøp og salg av vanlige bedrifter, blir kostnaden for omsetning av foretak ofte lavere enn kostnaden forbundet med en styrt avvikling.

I tillegg til ovenstående vil det naturligvis oppleves som en stor glede for de aller fleste bedriftseiere, å se at livsverket kan være til nytte for noen andre samtidig som det drives og utvikles videre.

(Vi tar forbehold om feil i artikkelen og anbefaler alle som vurderer å avvikle et aksjeselskap om å gjøre seg orientert om siste gjeldende regler via Brønnøysundregistrene, Altinn, og Lov om aksjeselskaper)