Verdivurdering av bedrift

Selskapsverdi_illustrasjon

En vellykket foretakstransaksjon er avhengig av at partene kommer til enighet om hva bedriften er verdt.

Med en objektiv verdivurderinger av foretaket, som grunnlag for en forhandling, blir det lettere for partene å bli enige om en pris på bedriften eller bedriftsandelene.

Verdivurdering av foretak utarbeides ved hjelp av økonomiske modeller, erfaringsbasert prising, og skjønn. 

De vanligste økonomiske modellene er kontantstrømmetoden, normalresultatmetoden, og substansverdimetoden.

 • Kontantstrømmetoden (DCF)
  Denne metoden går ut på at man gjennom analyser og beregninger finner fram til en nåverdi (prisen) av den fremtidige kontantstrømmen.

  Denne metoden foretrekkes ofte der hvor man forventer lav korrelasjon (sammenheng) mellom historisk og fremtidig kontantstrøm, og hvor den fremtidige kontantstrømmen kan sannsynliggjøres.

 • Normalresultatmetoden
  Denne metoden går ut på at man først beregner foretakets normaliserte resultat over tid (resultat fratrukket ekstraordinære inntekter og utgifter). Deretter bruker man dette normalresultatet som basis for de kommende års forventede resultat. Verdien av foretaket (prisen) kommer man fram til ved å multiplisere resultatet med antall år (multippel) tilsvarende det normale risikojusterte avkastningskravet i den aktuelle bransjen.

  Denne metoden foretrekkes ofte der hvor man forventer høy korrelasjon (sammenheng) mellom historiske og fremtidige resultat.

 • Substansverdimetoden
  Denne metoden går ut på at man verdijusterer foretakets egenkapital og benytter dette som basis for selskapets verdi (prisen). Kort fortalt betyr dette at bedriftens verdi tilsvarer den reelle markedsmessige omsetningsverdien av foretakets samlede eiendeler, fratrukket virksomhetens gjeld.

  Denne metoden foretrekkes ofte der hvor det enten hersker stor tvil knyttet til fremtidig kontantstrøm og resultat, eller der hvor foretakets historiske eller nåværende drift ikke vil påvirke fremtidig kontantstrøm og resultat.

For at verdivurderingen av et foretak skal bli mest mulig korrekt er man avhengig av å først velge riktig modell, og deretter benytte den på riktig måte. Samtidig må det tas hensyn til markedsmessige og øvrige relevante forhold. Nobema samarbeider derfor kun med profesjonelle verdifastsettere med høy kompetanse og erfaring.

Motta tilbud på bistand