Prøv gratis
4 min lesetid

Kom i gang med prising av din bedrift

Featured Image

Å finne «riktig pris» på foretaket er en av de viktigste oppgavene du som selger må løse når du skal selge bedriften din. I denne artikkelen gir vi deg en introduksjon til verdsetting av selskap, og informasjon om hva du bør ta hensyn til når du skal finne fram til en riktigst mulig utgangspris.


Prising av bedrift: Artikkel 1 av 5

Dette er den første artikkelen i en serie på fem, hvor vi fokuserer på tankesettet rundt verdivurdering av SMB-foretak og hvordan man som bedriftsselger kan finne fram til en riktigst mulig pris.

 

Riktig pris

Før vi starter er det hensiktsmessig å forklare hva vi mener med «riktig pris», som på ingen måte må misforstås med ønsket pris. Som selger har du naturligvis lyst til å få så mye som mulig, men samtidig vil kjøper ha et ønske om å betale så lite som mulig.

Riktig pris i denne sammenheng er derfor den prisen som i tilstrekkelig grad gir deg som selger god nok kompensasjon, for de verdiene du gir fra deg, og som det er naturlig å anta at en eller flere kjøpere vil kunne akseptere. Med andre ord, den prisen som det er størst sannsynlighet for at du som selger og en kjøper kan bli enige om.


Verdivurdering

Når du skal sette en pris på ditt selskap er det naturlig å ta utgangspunkt i en verdivurdering som omfatter de eksisterende og forventede verdiene i bedriften. Den enkleste måten å få utarbeidet en slik verdivurdering, er å få hjelp av en profesjonell rådgiver. Dersom dette ikke er hensiktsmessig, eller du ikke har mulighet til å skaffe deg ekstern hjelp, kan du lage en egenvurdering av ditt selskaps verdi.

Selv om det til slutt vil være markedet som fastsetter den endelige prisen, vil en verdivurdering fungere som et godt grunnlag og et naturlig utgangspunkt for en forhandling. Men dette forutsetter at alle involverte kan ha tro på innholdet og konklusjonen i vurderingen.

Har du benyttet en profesjonell og anerkjent verdivurderer er dette ofte tilstrekkelig for å ivareta den nødvendige tilliten. Velger du derimot å selv lage en vurdering av foretakets verdi, er det ekstra viktig at du kan gi en god forklaring på hva som ligger til grunn for egenvurderingen, og argumentere for de verdiene som er satt.


Overførbare verdier

Forutsetningen for salg av ethvert selskap, og premisset for å kunne sette en pris, er at det finnes eksisterende og/eller potensielle verdier i foretaket som kan overføres til en ny eier. Det må også være mulig for en ny eier å nyttiggjøre seg av disse verdiene. Når vi snakker om et foretaks verdi, i forbindelse med omsetning, må det derfor settes et klart skille mellom sentimentalverdi og pengeverdi.

At en bedrift har sentimentalverdi for eksisterende eiere er på ingen måter uvanlig, men de verdiene som hensyntas ved prising av et foretak er de verdielementene som direkte eller indirekte kan defineres i en pengeverdi.

Eksisterende eiers personlige opplevelse av sentimentalverdi ovenfor bedriften er derfor ikke et verdielement som kjøper skal eller bør ta hensyn til. Dette til tross ser vi at mange selgere av bedrifter ofte har utfordringer med å skille egen opplevelse av sentimentalverdi, fra de mer konkrete verdielementene som kjøper er opptatt av. Konsekvensen av dette er dessverre at kjøper og selger ikke greier å bli enige om en pris, som igjen medfører at handelen ikke blir noe av.


Fire steg ved prising av et foretak

En verdivurdering som gir en god beskrivelse og argumentasjon for verdiene i et foretak er et viktig, men ikke det eneste, elementet ved prising av et selskap. For å finne fram til en riktigst mulig utgangspris må du som selger også ta hensyn til forskjellige kjøperes ønsker, behov, muligheter og evner. Samtidig må du ta hensyn til normale markedsmekanismer.

Når du skal sette en pris på ditt selskap er det derfor fire viktige spørsmål du må finne svar på og ta med i beregningen:

  1. Hva representerer de eksisterende og framtidige pengeverdiene i ditt selskap?

  2. Hvem kan ha størst nytte av å overta disse?

  3. Hvorfor skal noen være villige til å betale for disse verdiene?

  4. Hvor mye bør du kunne forvente at noen er villige til å betale?


I de neste fire artiklene i denne serien ser vi nærmere på hva som ligger til grunn for de ovenstående spørsmålene, og hva du som bedriftsselger må tenke på for å kunne besvare dem.