Prøv gratis
3 min lesetid

Hva representerer verdiene i selskapet ditt?

Featured Image

Hvor store verdier det er i et foretak er en av de viktigste og mest sentrale faktorene som påvirker den endelige omsetningsprisen for et selskap. For deg som bedriftsselger er det derfor viktig å ha god oversikt over hva som faktisk representerer dine eksisterende og forventede selskapsverdier.

I denne artikkelen ser vi nærmere på de forskjellige metodene som benyttes for å definere selskapsverdier og hvilke prisfaktorer som i denne sammenheng er de mest sentrale.


Prising av bedrift: Artikkel 2 av 5

Dette er den andre artikkelen i en serie på fem, hvor vi fokuserer på tankesettet rundt verdivurdering av SMB-foretak og hvordan man som bedriftsselger kan finne fram til en riktigst mulig pris.

 

Når du skal finne fram til en riktigst mulig utgangspris for ditt selskap må du først lage en vurdering av hva som er verdiene i foretaket, knyttet til eksisterende og framtidige pengeverdier.

De vanligste metodene for vurdering av slike verdier er de balansebaserte og inntjeningsbaserte metodene.

Balansebaserte metoder
Metodene brukes for å definere den sannsynlige markedsverdien av et selskaps eiendeler, etter at eventuell gjeld er fratrukket. Dette er konkrete og allerede opparbeidede verdier, som ikke påvirkes av framtidig inntjening. Kort og godt pengeverdien av det som allerede ligger på «kistebunnen».

Den verdien som defineres ved bruk av balansebaserte metoder, ofte omtalt som substansverdi eller verdijustert egenkapital, representerer på mange måter den laveste prisen en selger normalt bør akseptere ved salg av sitt foretak.

Sentrale Prisfaktorer: Eiendelenes reelle eller sannsynlige markedsverdi, sett med utgangspunkt i hva tilsvarende eiendeler omsettes for i markedet, og ut fra hvor enkelt det er å selge disse eiendelene samlet eller enkeltvis.

Inntjeningsbaserte metoder
Inntjeningsbaserte metoder brukes for å definere nåverdien av de framtidige inntektene. Med andre ord verdien av det man forventer skal renne ned i «kista».

Å spå hva som skjer i framtiden er dessverre ikke så enkelt. Vurdering av en potensiell og framtidig inntekts nåverdi er derfor forbundet med en god del risiko. Med dette som utgangspunkt er det veldig viktig å sikre, dokumentere og sannsynliggjøre framtidige inntekter så godt som mulig. I denne sammenheng er det også viktig å vise at du, som eier og selger av bedriften, tar høyde for både interne og eksterne faktorer som kan påvirke de framtidige inntjenings- og utviklingsmulighetene.

Nåverdien av en kommende inntekt vil alltid være et anslag. Hvor godt og sikkert dette anslaget oppleves for en kjøper avhenger i stor grad av hvordan du kan dokumenter og argumentere for vurderingen. Å vise at du også har en god forståelse for de eksterne faktorene som påvirker selskapet, bidrar til å skape troverdighet rundt vurderingen.

Sentrale prisfaktorer: Inngåtte avtaler med kunder og leverandører, konsesjoner og rettigheter, dokumentasjon, merkevare og renommé, geografisk beliggenhet, styrken i egen organisasjon, generell markeds- og bransjeutvikling, konkurranse og konkurransefortrinn, teknologi og kompetanse.