Prøv gratis
3 min lesetid

De mest benyttede økonomiske modellene ved verdsetting av bedrifter

Featured Image

Verdivurdering av foretak utarbeides som oftest med bruk av økonomiske modeller i kombinasjon med erfaringsbasert prising og skjønn. Men hvilke økonomiske modeller er de vanligste, og hva avgjør hvilken av modellene som bør benyttes? 

De vanligste økonomiske modellene er kontantstrømmetoden, normalresultatmetoden, og substansverdimetoden.

Kontantstrømmetoden (DCF)
Denne metoden går ut på at man gjennom analyser og beregninger finner fram til en nåverdi (prisen) av den fremtidige kontantstrømmen.

Denne metoden foretrekkes ofte der hvor man forventer lav korrelasjon (sammenheng) mellom historisk og fremtidig kontantstrøm, og hvor den fremtidige kontantstrømmen kan sannsynliggjøres.


Normalresultatmetoden
Denne metoden går ut på at man først beregner foretakets normaliserte resultat over tid (resultat fratrukket ekstraordinære inntekter og utgifter). Deretter bruker man dette normalresultatet som basis for de kommende års forventede resultat. Verdien av foretaket (prisen) kommer man fram til ved å multiplisere resultatet med antall år (multippel) tilsvarende det normale risikojusterte avkastningskravet i den aktuelle bransjen.

Denne metoden foretrekkes ofte der hvor man forventer høy korrelasjon (sammenheng) mellom historiske og fremtidige resultat.


Substansverdimetoden
Denne metoden går ut på at man verdijusterer foretakets egenkapital og benytter dette som basis for selskapets verdi (prisen). Kort fortalt betyr dette at bedriftens verdi tilsvarer den reelle markedsmessige omsetningsverdien av foretakets samlede eiendeler, fratrukket virksomhetens gjeld.

Denne metoden foretrekkes ofte der hvor det enten hersker stor tvil knyttet til fremtidig kontantstrøm og resultat, eller der hvor foretakets historiske eller nåværende drift ikke vil påvirke fremtidig kontantstrøm og resultat.


Verdivurdering av bedrift
Verdien av et foretak er det som en eller flere kjøpere er villige til å betale for selskapet. Bruk av økonomiske modeller er i så måte bare et av flere hjelpemidler for å komme fram til et naturlig utgangspunkt for en kommende forhandling om endelig pris. I tillegg til bruk av økonomiske modeller vil også prisfastsettelse med utgangspunkt i allerede gjennomførte transaksjoner i sammenlignbare bedrifter (erfaringsbasert prising) og bruk av skjønn, være nødvendig for å fastsette en endelig verdi.

Viktigheten av økonomiske modeller, sett i forhold til erfaringsbasert- og skjønnsbasert prising, vil variere stort ut fra bedriftens alder, størrelse og type kjøpere. 

     
 

Verdivurdering av SMB-foretak

Les vår serie på 5 artikler, hvor vi fokuserer på tankesettet rundt verdivurdering av små og mellomstore bedrifter.

 
  Artikkel 1 av 5: Kom i gang med prising av din bedrift