Prøv gratis
3 min lesetid

Hvem kan ha størst nytte av å overta verdiene i din bedrift?

Featured Image

Man kan selvfølgelig argumentere for at et foretak har en gitt verdi, men verdi alene avgjør ikke prisen. Graden av nytteverdi for den enkelte potensielle kjøper vil også ha stor betydning for hvor mye noen er villige til å betale. For deg som selger er det derfor viktig å ha en formening om for hvem bedriften din kan være mest verdifull.


Prising av bedrift: Artikkel 3 av 5

Dette er den tredje artikkelen i en serie på fem, hvor vi fokuserer på tankesettet rundt verdivurdering av SMB-foretak og hvordan man som bedriftsselger kan finne fram til en riktigst mulig pris.

 

Nytteverdi

Et av premissene for å kunne selge bedriften din er at det finnes overførbare verdier som kan nyttiggjøres av en ny eier. Videre er det en forutsetning at kjøper har tro på at den mulige gevinsten, ved å overta foretaket, veier opp for kjøpesummen og risikoen forbundet med handelen.

Dette betyr at sannsynligheten for en vellykket handel, og en god pris, øker parallelt med potensielle kjøperes mulighet til å nyttiggjøre seg av verdiene i selskapet ditt.

For deg som selger av en bedrift er det derfor viktig å være oppmerksom på de forskjellige kategoriene av kjøpere, og hvilke muligheter de potensielle kjøperne innenfor hver kategori har til å dra nytte av selskapsverdiene.


Kjøperkategorier

Når vi snakker om kjøperkategorier skiller vi mellom nye potensielle eiere som enten vil være aktive eller passive, og mellom de som er finansielle eller industrielle.

En aktiv eier som selv vil ta del i den operative driften vil ha langt større mulighet til å ta kontroll over, og optimalisere, virksomheten han/hun har kjøpt. Likeledes er det naturlig å forvente at en industriell kjøper vil kunne få større synergieffekt fra oppkjøpet, i sin eksisterende virksomhet, sammenlignet med en finansiell investor.


Objektive og subjektive verdier

Verdiene som blir tilgjengelig for en bedriftskjøper kan også defineres som objektive og subjektive verdier.

Med objektive verdier mener vi i denne sammenheng et foretaks omsettbare eiendeler og/eller den framtidige inntjeningen som kan genereres uten direkte involvering fra en ny eier. Med andre ord, verdier som vil være tilgjengelig uavhengig av hvem den nye eieren er, og som kan utnyttes av alle potensielle kjøpere.

Med subjektive verdier, eller kjøperavhengige verdier som det også omtales som, mener vi verdier som oppstår som et resultat av samspillet mellom selskapet som kjøpes og kjøperens eksisterende organisasjon. Et eksempler på subjektive verdier er økonomiske og driftsmessige synergieffekter mellom et kjøpende og oppkjøpt selskap. Skattemessige fordeler, som enkelte kjøper kan dra nytte av, er et annet eksempel.


Riktig kombinasjon

Svaret på hvem som i størst grad vil ha mulighet til å nyttiggjøre seg av verdiene i selskapet ditt blir da, de aktive og industrielle kjøperne som samtidig har tilgang og mulighet til å utnytte subjektive verdier og synergieffekter.

Sentrale prisfaktorer: Desto større evne en kjøper har til å utnytte verdiene og potensialet i et foretak, samt tilgjengelige synergimuligheter, desto høyere kan man forvente at betalingsviljen er.